Home / Oplossingen

De stad als oplossing

Door de versnellende verstedelijking wordt het voor gemeenten een steeds grotere uitdaging om deze groei duurzaam en leefbaar te houden. Groen in de stad is essentieel voor de klimaatbestendigheid van de stad en de leefbaarheid voor haar inwoners.In de afgelopen jaren is er bezuinigd door steden op gemeentelijk groen. Hoe kunnen wij vergroenen en onze klimaatdoelen halen? Juist door de transitie te versnellen naar een klimaatneutrale samenleving ontstaan er kansen voor het bedrijfsleven om te innoveren en kosten om laag te brengen.

Minder wateroverlast 

De meeste steden zijn tot 70% bebouwd, bestraat en versteend. In de binnenstad kunnen deze percentages tot wel 90% oplopen. Water krijgt hierdoor amper een kans om via natuurlijke wegen in de bodem te zakken. Door vergroening van steden kunnen wij regenbuien makkelijker opvangen. Deze zullen dan niet afgevoerd hoeven te worden binnen het riool. Dit lukt niet altijd en is een kostbare aanpak. 

Door klimaatverandering krijgen wij steeds vaker te maken met piekbuien. Binnen een korte tijd hopen enorme hoeveelheden water zich op in onze straten. En juist daarom willen wij het water langer vasthouden in de stad; de stad zal dan functioneren als spons. Groene daken, wadi’s en bergingssystemen onder straten en parkeerplekken zorgen ervoor dat de stad het water bergt en vasthoudt. 

Verkoeling in de zomer

Steden worden warmer dan het omliggende platteland. Stenen huizen, pleinen en straten nemen warmte op en houden deze lang vast. Na een zomerse dag kan het in de binnenstad vijf tot tien graden warmer zijn dan in een landelijke omgeving. 

De hittestress binnen onze steden is een bedreiging van de gezondheid. Hierbij gaat het om kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen en mensen met hart- en vaatproblemen. Hittegolven zijn ook terug te zien binnen de sterftecijfers. In warme jaren, zoals 2003 en 2006, was er een oversterfte tussen de 1000 en 2000 mensen te zien. Door klimaatverandering neemt de kans op hittegolven toe. Door vergroening van onze steden helpt dit de temperatuur te verlagen, door de langzame verdamping van het water dat wordt vastgehouden door het groen.

Groene stad is een gezonde stad

Uit veel studies blijkt dat de aanwezigheid van groen zorgt voor vermindering van stress. In het tijdschrift Science verscheen in 1984 een artikel waarbij er sprake was van opmerkelijk snel herstel na een operatie waarbij de patiënten uitzicht hadden op bomen. De patiënten die op een blinde muur uitkeken, bleken minder gelukkig te zijn. In een Nederlands onderzoek bleken kinderen die woonachtig waren in groene wijken, minder Ritalin werd voorgeschreven. Dit effect bleek het sterkst merkbaar binnen kansarme wijken. Meer groen, minder ADHD.

In Nederland is in 2015 uit onderzoek gebleken dat mensen gezonder zijn als de woonomgeving meer groen bevat. Kinderen in groene wijken hebben bijvoorbeeld 15% minder vaak last van overgewicht. Dergelijke verbanden bleken herhaaldelijk het sterkst binnen kansarme groepen. Investeren in groen levert dus maatschappelijke baten op. Mensen zitten door de aanwezigheid van groen in hun directe leefomgeving beter in hun vel, ervaren minder stress, zijn gezonder en zijn productiever. 

Circulaire economie

Door in te zetten op de vergroening en verduurzaming van onze omgeving creëren we niet alleen extra banen binnen de groensector, maar ook op het gebied van recycling van afvalmaterialen. Door de verwerking van divers afval en plastic zorgen wij niet alleen voor een groenere, duurzamere stad. Wij geven ook een belangrijke impuls in een circulaire economie.

Meer biodiversiteit

Een stad van steen trekt vooral duiven, kraaien en meeuwen. Een stad met veel groen, daktuinen en straatbomen trekt zangvogels, vlinders en egels. Groene daken en gevels dragen bij aan de natuurwaarde. Zeker als gezorgd wordt voor een gevarieerde biotoop met inheemse planten.

Hogere marktwaarde onroerend goed

De prijs van een huis in een groene wijk is vele malen hoger dan de prijs van een vergelijkbare woning binnen een wijk zonder groen. Uit diverse onderzoeken blijkt de waarde van onroerend goed hoger te liggen binnen een groene omgeving. Naast de praktische functionaliteit, gebruikswaarde en esthetiek draagt de groene ruimte ook bij aan andere punten. Denk hierbij aan de verbetering van luchtkwaliteit, verhoging van vastgoedwaarde, meer waterberging en een hogere volksgezondheid. (van der Heijde & Ruijs 2010).

Het rendement van groen

Groen binnen de woon-, werk- en leefomgeving verdient zich dubbel en dwars terug. Het heeft niet alleen economische waarde door het uitsparen van CO2-uitstoot en de isolerende waarde van zowel warmte als koude. Het levert ook maatschappelijke waarde die voor gemeentes, woningcorporaties en projectontwikkelaars steeds meer betekenis krijgt. Wanneer de groen integraal wordt toegepast; zoals bij het vasthouden van hemelwater en der vermindering van hittestress is vergroening een investering die zichzelf snel terugverdient. Het biedt verbetering van verloederde wijken en zorgt voor toename van biodiversiteit. Het verdient zichzelf niet alleen snel terug, maar resulteert tevens in een enorme toename van geluk en welzijn bij de burgers.

Verkoelde omgeving

Betere isolatie

Gerecycled materiaal

Circulaire economie

Zij werken al samen met Green City Nederland

Climate credits

Groene steden zorgen voor een directe bijdrage aan het verlagen van de CO2-uitstoot, het filteren van fijnstof en stikstof uit de lucht. En ze dragen bij aan een circulaire economie door het lokaal verwerken van materialen uit afvalstromen.

Climate Credits

177,030

Nieuwe banen

675,000,000

Groene daken

5,062,500,000

CO2 besparing per jaar